Avís legal

El lloc web besllum.cat, és titularitat de Maria Vila i Redon, amb CIF/NIF 53296298-P i domicili al C/ Sant Martí 32 entresòl 1a, 08172 St Cugat del Vallès.

El lloc web besllum.cat té com a úniques finalitats permetre el contacte entre besllum.cat i els seus clients, i la d’informar dels serveis, activitats i especialitats de besllum.cat. La informació que s’hi publica en cap cas constitueix un mitjà d’assessorament i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari. L’usuari pot visualitzar els seus continguts per a ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, modificació o alteració dels continguts.

Els enllaços d’aquesta pàgina poden conduir a l’usuari a altres llocs web gestionats per tercers. besllum.cat no es fa responsable dels continguts de les esmentades pàgines.

Els elements gràfics del lloc web que configuren la imatge corporativa de besllum.cat, així com els continguts de text publicats al mateix queden reservats en favor de besllum.cat.

Privacitat i protecció de dades:

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) s’informa als usuaris que les dades recollides a través de formularis inserits al web o de les direccions de correu que hi consten publicades, seran utilitzades amb l’única finalitat d’atendre peticions de contacte i remetre informació que pugui resultar d’interès per a l’usuari segons hagi manifestat. Aquestes dades es conservaran mentre l’interessat no s’oposi al tractament esmentat.

L’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat u oposició, recollits a l’article 12 LOPDGDD, dirigint-se per escrit a besllum.cat a l’adreça postal o electrònica indicades a continuació, tot acreditant la seva identitat:

Així mateix, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.